TỪ KHOÁ: Widows 11

Chi tiết cách đặt ứng dụng mở tệp mặc định trên Windows 11

Với các định dạng file khác nhau, máy tính sẽ thiết lập một vài ứng...